Otevírací doba kamenné prodejny: STŘEDA - otevřeno od 13:00 - 17:00 hod. ČTVRTEK - otevřeno 13:00 - 17:00 hod. SOBOTA - otevřeno 10:00 - 12:00 hod. Poštovné a balné 80,- Kč prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo Z-point, Zásilkovna domů za 108,- Kč anebo balík do Balíkovny za 70,- Kč při platbě převodem. Dobírka 50,- Kč. Doprava zdarma nad 2.499,- Kč.

Reklamační řád

 1. Obecná ustanovení
  1. Postup při vyřizování veškerých reklamací, zakoupených od společnosti X RENT Czech republic s.r.o., sídlem Žďárská 8, Halže, 34701, IČ 03287912 (dále jen prodávající) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.
  2. Uplatnit reklamaci lze pouze na věci či zboží zakoupené od společnosti X RENT Czech republic s.r.o., což musí kupující prokázat dokladem o zakoupení (účtenkou/fakturou).
 2. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, a že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávané zboží je jakosti obvyklé a užitné vlastnosti odpovídají vlastnostem popisovaných prodávajícím (nebo výrobcem).
  2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží za nové nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Záruční odpovědnost za vady
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po dobu záruční lhůty.
  2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
  3. Záruku nelze uplatnit na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
  4. Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je rozpor s kupní smlouvou způsoben nesprávným užíváním či nesprávným zacházením se zakoupeným zbožím ze strany kupujícího. Záruka se takto zejména nevztahuje na případy, kdy kupující zakoupenou věc neudržuje v souladu s pokyny uvedenými v návodu k údržbě dané věci, věc poškodí např. praním, sušením apod. Záruka se dále také nevztahuje na poškození věci vzniklé nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání věci.
  5. Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou lze odstranit, má právo, aby tato vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu zboží za nové. Týká-li se vada jen součásti zboží, může požadovat výměnu pouze této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  6. Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (tj. vada se vyskytne celkem nejméně třikrát) po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
  7. Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Postup při reklamaci
  1. Zjistí-li kupující po převzetí zboží nebo během záruční doby u zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu tuto reklamaci nahlásit prodávajícímu a to písemnou formou. Písemné nahlášení reklamace (dopis) může být zasláno buď elektronickou formou na emailovou adresu prodávajícího nebo doporučeným dopisem na adresu prodávajícího popř. předáno na pobočku prodávajícího nebo být součástí dodávky reklamovaného zboží zaslané prodávajícímu.
  2. Reklamační dopis musí zejména obsahovat:
   • den a místo nákupu reklamovaného zboží,
   • kontaktní údaje kupujícího,
   • variabilní symbol faktury (evnt. kopie faktury/účtenky),
   • popis vady (včetně dne a okolností jejího výskytu),
   • navrhovaný požadavek vyřízení reklamace kupujícím (tj. oprava zboží, výměna zboží, sleva z kupní ceny či odstoupení od smlouvy).

Pro nahlášení reklamace zboží může kupující také využít volně dostupný vzor FORMULÁŘE pro uplatnění reklamace, který je umístěn na webové adrese prodávajícího: Vzor formulář reklamace

  1. Vedle písemného nahlášení reklamace je dále kupující povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu a to čisté, suché a za podmínek obecné hygieny. Pokud kupující zasílá zboží pomocí externího dopravce, je povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození během přepravy.
  2. Zboží zasílané kupujícím k reklamaci nesmí být zasláno „NA DOBÍRKU. V opačném případě má prodejce právo takto zaslané zásilky nepřijmout a vrátit kupujícímu zpět.
  3. Požaduje-li kupující přiměřenou slevu z ceny věci či vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy, je kromě náležitostí uvedených v odst. 1 a 2 povinen uvést číslo účtu na který mu má být poukázána částka v případě kladného vyřízení reklamace.
  4. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů od doručení zásilky kupujícího obsahující reklamované zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
  5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Uplatněním reklamace se rozumí okamžik předání či doručení zásilky kupujícího s reklamovaným zboží v souladu v odst. 2 a 3 tohoto článku.
  6. Nebude-li reklamované zboží předáno za podmínek dle shora uvedených tj. s písemným formulářem, špinavé, poškozené během přepravy či nebudou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro uznání reklamace může prodávající reklamaci odmítnout a reklamované zboží zašle zpět kupujícímu na jeho náklady.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Podmínky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zejména § 52 a násl. a § 612 a násl. občanského zákoníku, jakož i příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
  2. Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 24. 11. 2017

 

Formulář pro reklamaci

Adresát:               X RENT Czech republic s.r.o., Žďárská 8, Halže 34701, IČ: 03287912

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: